Obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zakład Gospodarki Komunalnej Kleczew, dn. 03.11.2010r.
i Mieszkaniowej
ul. Leśna 58 B
62-540 Kleczew

Zawiadomienie

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
„Obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej”

prowadzonym przez : Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kleczewie Janusza Bertholda

w trybie przetarg nieograniczony

za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:
Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski Zakład Pracy Chronionej , ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

za cenę: 1,66 zł /brutto/

Uzasadnienie
Wybrana oferta w przyjętym kryterium:
- cena – 100% otrzymała 100 pkt. Spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:
Nie dotyczy
Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców
Nie dotyczy

………………………………….
(podpis i pieczątka kierownika
zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:
Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski Zakład Pracy Chronionej , ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew